Rules

Turneringen er åben for alle ansatte i DFDS’s danske selskaber/skibe samt for pensionister.

Der spilles i én række, hvorfor Antal Tildelte slag beregnet på scorekortene højst må udgøre 36.

Turneringen løber over en periode på seks måneder i tidsrummet april til september.

Matchledelsen kan alt efter vejr- og baneforhold i april (vinterbane) give tilladelse til, at der i maj kan indsendes to scorekort.

I tilfælde af længerevarende sygdom kan matchledelsen i de enkelte tilfælde afgøre, om der efter endt sygdom - indenfor en fastlagt tidsramme - kan afleveres et antal scorekort svarende til de manglende for sygdomsperioden.

Resultatlisten vil i sådanne tilfælde blive påført en anmærkning om, at dette kan give anledning til en senere ændring af pointtildelingen.

Der kan spilles på valgfrie baner og efter slagspilsregler. Resultatet skal dog angives i Stablefordpoints. Ved spil på ikke ratede baner vil Antal Tildelte Slag være det personlige handicap plus 2.

Umiddelbart efter hver månedsafslutning indsendes et scorekort efter eget valg således, at det er matchledelsen i hænde senest den 3. i efterfølgende måned. Resultatet kan e-mailes eller telefoneres, hvorefter scorekort eftersendes senest den 7. enten i original/kopi og/eller scannet kopi vedhæftet en E-Mail. Scores på 32 Stablefordpoint eller under skal scorekortet ikke indsendes.

Scorekortet skal være udfyldt efter gældende golfregler fastsat af R&A og DGU. Overtrædelse vil med-føre diskvalifikation og/eller justering af score iht. reglerne. Det aktuelle handicap ved månedens ud-gang skal anføres separat ved fremsendelsen, idet dette danner grundlag for pointtildelingen.

Pointtildelingen i den gennemgående turnering foregår ved sammenhold af resultat og antal deltagere. Er der eksempelvis tilmeldt 20 personer, vil højeste score give 20 point, næsthøjeste 19 point. Ved score lighed vil højeste pointtal blive tildelt spilleren med det laveste handicap. Manglende indsendelse af resultat vil automatisk give 0 point.

I tillæg til den gennemgående turnering vil der være en par 3 konkurrence. Spilleren skal på banens første par 3 hul (ordinær sløjfe) angive afstanden fra bolden til hullet (bolden skal være på green) på scorekort/E-Mail.

Ultimo september/primo oktober (når samtlige scores er modtaget) afholdes der en afslutningsmatch. Under den efterfølgende fællesspisning vil der blive uddelt præmier. Matchledelsen finder en passende bane i Danmark eller Sverige. 

Der opkræves et turneringsfee på kr. 150,-, der dækker udgiften til afslutningsmatchen/spisning. DFDS Golf Klub opnår derudover et tilskud via DFDS Fritid, således at evt. egenbetaling bliver begrænset.

Alle præmier er venligst doneret af diverse sponsorer - vandrepokal af DA’s Skibsklub.

Alle green-fee’s og øvrige udgifter i forbindelse med turneringen og afslutningsmatchen afholdes af de individuelle spillere